Update translation

This commit is contained in:
Kaenbyou Rin 2023-11-28 18:39:44 +01:00
parent 5ef5998084
commit 45b35c3b5c
1 changed files with 1 additions and 1 deletions

View File

@ -71,7 +71,7 @@ $s['latestBetaRelease'] = 'Najnowsza kompilacja kanału beta';
$s['latestBetaReleaseSub'] = 'Pewne kompilacje z większością nowych funkcji.<br>Idealne dla wczesnych adaptacji.';
$s['latestRPRelease'] = 'Najnowsza kompilacja zapoznawcza';
$s['latestRPReleaseSub'] = 'Pewne kompilacje z podglądami następnego wydania.<br>Idealne do spróbowania nadchodzących wydań.';
$s['newlyAdded'] = 'Nowo dodane kompilacje';
$s['newlyAdded'] = 'Ostatnio dodane kompilacje';
$s['dateAdded'] = 'Data dodania';
$s['latestCanaryRelease'] = 'Najnowsza kompilacja kanału Canary';
$s['latestCanaryReleaseSub'] = 'Poniekąd niestabilne kompilacje z najnowszymi zmianami platformy i wczesnymi funkcjami.<br>Idealne dla wysoce kompetentnych technicznie użytkowników.';